Alapszabály

 1. Általános rendelkezések:

1.1. Az Egyesület neve:                 Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Egyesülete

1.2. Az Egyesület rövid neve:       KÖZSZÖV

1.3. Az Egyesület székhelye:        1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. I. emelet 4. ajtó

1.4. Az Egyesület működési területe: az ország teljes területe

1.5. Bélyegzője: kör alakú, amely az Egyesület nevét és székhelyét foglalja magában.

1.4. Az Egyesület önálló jogi személy, saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.

1.5. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik.

1:6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártokat nem támogat és politikai pártoktól támogatást nem fogad el.

1.7. Az Egyesület a szolgáltatásait, illetve az Egyesület által szervezett rendezvényeket tagjain túl bárki számára hozzáférhetővé teszi.

1.8. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokban az Alapszabályban meghatározottak szerint bárki betekinthet. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon, másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

 1. Az Egyesület célja és feladatai:

2.1. Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,   egészségfejlesztés,    betegségmegelőzés  módszereinek
  kidolgozása
  (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény /továbbiakban: EüTv./ 35. § (1) bekezdések alapján állami és önkormányzati feladat: EüTv. 35. § (2) bek. a) pont)
 2. lakosság °egészségmagatartásának befolyásolása (az EüTv. 35. § (1) bekezdések alapján állami és önkormányzati feladat: EüTv. 35. § (2) bek. b) pont)
 3. egészségkárosító hatások kockázatának értékelése (az EüTv. 35. § (1) bekezdések alapján állami és önkormányzati feladat: EüTv. 35. § (2) bek. c) pont)
 4. egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs tevékenység (az EüTv. 35. § (1) bekezdések alapján állami és önkormányzati feladat: EüTv. 35. § (2) bek. e) pont)

2.2. Az Egyesület célja és főbb tevékenységei:

 1. A közétkeztetők, élelmezésvezetők szakmai összefogása, szakmai, jogi, etikai érdekvédelme, érdekérvényesítése.
 2. A közétkeztetés különböző területein tevékenykedő tagok szakmai képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon
 3. Közreműködik az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenység keretein belül a helyes és gyógyító jellegű, egészséges táplálkozás tudományos és gyakorlati szakmai alapjainak megteremtésében és továbbfejlesztésében.
 4. Az egyetemes magyar közétkeztetés értékeinek, tudományos alapjain nyugvó közegészségügyi hagyományainak megóvása, az alkalmazott tudományos technikai, technológiai módszerek továbbfejlesztése és ezek alkalmazása a mindennapok szakmai gyakorlatában.
 5. Az Egyesület együttműködik mindazon szakmai társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel, amelyek az Egyesület céljainak megvalósítását elősegítik és támogatják.
 6. Továbbképzésekkel, oktatásokkal, országos és regionális rendezvényekkel hozzájárul a szakemberek szakmai fejlődéséhez.
 7. Szakmai vizsgákhoz vizsgabizottsági tagokat delegálhat
 8. .Részt vesz a népegészségügyi programban, elősegíti a helyes táplálkozás tudományos alapjainak népszerűsítésében a bölcsődés kortól az időskorig.
 9. Tagjain túl bárki számára hozzáférhetővé teszi szolgáltatásait, bárki által szabadon látogatható rendezvényeket szervez.
 10. Képviseli és védi tagjainak az Alapszabályból eredő érdekeit és jogait, tagjai számára érdekképviseletet biztosít.
 11. Gazdálkodási tevékenysége körében biztosítja az Egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételeket.
 12. Gondoskodik a rendelkezésére bocsátott, vásárolt eszközök őrzéséről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról.
 13. Céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület tagsága

3.1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

3.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elfogadja az Egyesület alapszabályát, és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, illetve a tagdíjat megfizeti.

3.3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Egyesület céljaival egyetért, és ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.

3.4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjainak felvételéről az Elnökség határoz.

3.5. A tagság önkéntes. A tagok felvétele a belépési nyilatkozat alapján történik, a tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre bocsátott adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és őrzi meg.

A tagfelvételről a Közgyűlés dönt. A belépési nyilatkozat benyújtását követően a következő közgyűlésig a felvételét kérő tagot megilleti a tag jogállása.

 

3.6. A rendes tagok jogai:

 1. részt vesz az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 2. részt vehet a Közgyűlés munkájában, határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
 3. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel,
 4. véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet az Egyesület működésével kapcsolatban, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, intézkedéseket kezdeményezhet,
 5. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, melyre az Egyesült elnöke 30 napon belül köteles választ adni,
 6. választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire,
 7. indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi pontjaira,
 8. betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, irataiba, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.
 9. a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
 10. A törvénysértő egyesületi határozat megsemmisítését kérheti a Bíróságtól.

3.7. A rendes tagok kötelességei:

 1. Köteles részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását,
 2. Köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani,
 3. Gondoskodik a rábízott felszerelések, eszközök, készülékek megőrzéséről, karbantartásáról, rendeltetés szerinti használatáról,
 4. Köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni,
 5. Nem fejthet ki az Egyesület érdekeivel ellentétes magatartást.

J) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

3.8. A pártoló tag jogai:

 1. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 2. tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés ülésein,
 3. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel,
 4. véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet az Egyesület működésével kapcsolatban, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, intézkedéseket kezdeményezhet,
 5. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, melyre az Egyesült elnöke 30 napon belül köteles választ adni,
 6. betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, irataiba, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett,
 7. megilleti a pártoló taggal kötött szerződésben meghatározott egyéb jogok.

3.9. A pártoló tagok kötelességei:

 1. elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
 2. szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek,
 3. nem fejthet ki az Egyesület érdekeivel ellentétes magatartást.

3.10. A tiszteletbeli tag jogai:

 1. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 2. tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlés ülésein,
 3. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

3.11. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják.

3.12. Az Egyesületi tagsági viszony megszűnik:

 1. a tag kilépésével,
 2. a tag kizárásával,
 3. a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
 4. az Egyesület megszűnésével,
 5. a tag halálával, illetve megszűnésével.

3.13. A tag — beleértve a pártoló és tiszteletbeli tagot is - tagsági viszonyát az erre vonatkozó bejelentésével bármikor megszüntetheti a kilépés bejelentését követő hónap első napjától. Az Elnökség a hozzá benyújtott bejelentés alapján a bejelentést követő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a tagsági viszonyt megszüntető tag személyéről.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett, és a tagság időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

3.14. A tag kizárásáról a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. A kizárási eljárás megindítását az Elnökség indokolt javaslattal kezdeményezi, amennyiben a tag cselekményével vagy mulasztásával az Egyesület működését súlyosan veszélyezteti, felróható módon anyagi hátrányt okoz, vagy olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy megütközést, megbotránkozást keltsen, és ezzel az Egyesület jó hírét veszélyeztesse. A kizárást kimondó határozat a következő hónap első napjától hatályos. A Közgyűlés kizárásról szóló határozata ellen a kizárt tag 30 napon belül a Bírósághoz fordulhat.

3.15. A Közgyűlés határozattal dönthet a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásáról ­30 napos határidővel - azon tag esetében, aki a tagsági díjat írásbeli felszólítás ellenére 15 nap elteltével sem fizeti meg, és fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) nem kér. A határozat ellen a törölt tag 30 napon belül a Bírósághoz fordulhat.

4. Az Egyesület szervezete

 1. Az Egyesület Közgyűlése
 2. Az Egyesület Elnöksége
 3. Az Egyesület Elnöke
 4. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága
 5. Az Egyesület Fegyelmi Bizottsága (nem állandó)

4.1. Az Egyesület Közgyűlése

4.1.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, melyet a tagok összessége alkot.

 

4.1.2. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon tanácskozási joggal bárki részt vehet.

A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot csak fegyelmi munkaügyi és személyi tárgyú döntések esetén zárhatják ki.

4.1.3. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

4.1.4. A Közgyűlés összehívását az Elnökség rendeli el, végrehajtásától az Elnök gondoskodik. A Közgyűlés időpontjáról és napirendjéről a Közgyűlés időpontját legalább 15 nappal korábban a napirendet is tartalmazó meghívóval értesíti. A meghívó kézbesítését követő 10 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik. A napirend kiegészítése tárgyában az Elnök dönt. Amennyiben az Elnök a kérelmet elutasítja vagy nem dönt, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

4.1.5. A Közgyűlést össze kell hívni:

 1. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
 2. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességkor teljesíteni,
 3. az Egyesület céljainak elérése veszélybe került,
 4. a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
 5. az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 1) a Felügyelő Bizottság azt az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, g) a törvényességi felügyeletet ellátó szerv döntése alapján.

4.1.6. A Közgyűlésre az Egyesület költségvetését, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, az Alapszabály módosítását írásban kell elkészíteni.

4.1.7. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben azon az Egyesület tagságának több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlést 15 napon belül azonos napirenddel újra össze kell hívni, amely Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre a megismételt közgyűlés meghívójában a tagok figyelmét kifejezetten fel kell hívni.

4.1.8. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével az Elnökség más tagját is megbízhatja.

4.1.9. A Közgyűlés üléseiről 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Egyesület Elnöke és két tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek a Közgyűlés helyén és időpontján túl tartalmazni kell a résztvevők nevét, a napirendi pontokat, napirendi pontonként a tárgyalás lényegét, és a hozott határozatok szó szerinti szövegét. A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.

4.1.10. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, szétválásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondása,
 2. az Alapszabály elfogadása és módosítása,
 3. a tisztségviselők, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása,
 4. az éves költségvetés meghatározása, az egyesület pénzügyi beszámolóinak elfogadása,
 5. a tagdíj mértékének meghatározása,
 6. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
 7. tagfelvétel, tag kizárása.
 8. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 9. a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
 10. választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 11. végelszámoló kijelölése.

4.1.11. A vezető tisztségviselőre vonatkozó közös szabályok

 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvólcépességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
 3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

.1) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtó7.

 1. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
 2. A tisztségviselők indokolt esetben visszahívhatók. A tisztségviselők visszahívását a tagok egyharmada a Közgyűlés összehívásával, az ok és cél megjelölésével kezdeményezhetik a visszahívás alapjául szolgáló magatartástól, illetve annak tudomásukra jutásától számított 30 napon belül. A tisztségviselő visszahívása a visszahívás alapjául szolgáló magatartástól számított 6 hónap elteltével nem kezdeményezhető.

A tisztségviselők indokolt esetben visszahívhatók. A tisztségviselők visszahívását a tagok egyharmada a Közgyűlés összehívásával, az ok és cél megjelölésével kezdeményezhetik a visszahívás alapjául szolgáló magatartástól, illetve annak tudomásukra jutásától számított 30 napon belül. A tisztségviselő visszahívása a visszahívás alapjául szolgáló magatartástól számított 6 hónap elteltével nem kezdeményezhető.

Visszahívás alapjául szolgáló magatartásnak minősül, ha a tisztségviselő az Alapszabályban, esetlegesen megalkotott egyéb szabályzatban, vagy az Egyesületi határozatokban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve egyébként olyan magatartást tanúsít, amely az Egyesület céljaival és feladataival ellentétes.

A tisztségviselőknek biztosítani kell a védekezés jogát személyes meghallgatásával.

A visszahívás tárgyában a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

A visszahívás tárgyában a kezdeményezéstől számított döntést 60 napon belül kell meghozni. A visszahívás tárgyában hozott törvénysértő határozatot az elmarasztalt tisztségviselő a közléstől számított 30 napon belül a Bíróság előtt megtámadhatja.

4.1.12. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Szavazásra jogosult tag kezdeményezheti minősített szavazás tartását.

4.1.13. A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:

 1. az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
 2. az Egyesület céljának megváltoztatásához,
 3. az Egyesület feloszlásának, szétválásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondásához,
 4. a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

4.1.14. A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza. Az Elnökség tagjainak, a Felügyelő és Fegyelmi Bizottság tagjainak, az Elnöknek és a Felügyelő és Fegyelmi Bizottság Elnökének megválasztása, a tag kizárása titkos szavazással történik. Szavazásra jogosult tag egyéb ügyekben is kezdeményezheti titkos szavazás tartását. Titkos szavazás tartása esetén a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással háromtagú szavazatszámláló bizottságot választanak. A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja az Egyesület tisztségviselője.

4.1.15. A Közgyűlés határozatairól, döntéseiről az Egyesület Elnöke nyilvántartást vezet. A hozott határozatok jegyzékében a határozatok évenként folyószámmal kerülnek számozásra. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőség szerint személyét), illetve a kisebbségi vélemény feltüntetését. A hozott határozatok nyilvánosak, azokat az érintetteknek postai úton a határozat keltétől számított 15 napon belül, írásban, postai úton, tértivevényes küldeményként meg kell küldeni. A határozatok közléséről az Elnök gondoskodik. A hozott határozatok hiteles szövege az Egyesület Elnökénél megtekinthetők, azokról másolat készíthető.

4.1.16. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
 6. a döntés alapján aki vagy akinek hozzátartozója bármilyen más előnyben részesül.

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4.1.17. Az Elnökség tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésre tanácskozási joggal bárkit meghívhat.

4.2. Az Egyesület Elnöksége

4.2.1. Az Egyesület Elnöksége nyolc tagból — Elnökből és hét elnökségi tagból — áll.

4.2.2. Az elnökségi tagokat a Közgyűlés 4 éves időtartamra, titkos szavazással választja. Az elnökségi tagok személyére bármely egyesületi tag javaslatot tehet. Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak.

4.2.3. Az Elnök az elnökségi tagok közül két személyt Alelnöknek kérhet fel. Az adminisztrációs feladatok ellátására Főtitkárt kérhet fel.

4.2.4. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban .a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését, képviseli az Egyesületet. Az Egyesület képviselete során az Elnök önállóan, az Elnökség tagjai vagy más megbízottak csak az Elnök írásos meghatalmazása alapján írhatnak alá.

4.2.5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökséget az Elnök hívja össze. Az Elnökségi ülések közötti időszakban felmerült olyan sürgős kérdésben, amelyben az Elnökség döntése szükséges, az Elnök kezdeményezésére, az elnökségi tagok háromnegyedének támogatása mellett telefonos, elektronikus vagy levélszavazást lehet tartani. Ezekben az esetekben az Elnökség következő ülésén az Elnök ismerteti a szavazás menetét és eredményét.

4.2.6. Az Elnökség ülésére szóló meghívót úgy kell az Elnökség tagjai részére megküldeni, hogy azokat a napirend megjelölésével az Elnökség tagjai az ülést megelőző tizenöt nappal kézhez kapják.

4.2.7. Az Elnökség öt tag jelenléte esetén határozatképes.

4.2.8. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban bármely elnökségi tag indítványára az Elnök kizárólag fegyelmi, munkaügyi és személyi tárgyú döntések esetén zárt ülést rendelhet el.

4.2.9. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség döntéseire a 4.1.16. pontot értelemszerűen kell alkalmazni.

4.2.10. Az Elnökség üléseiről 15 napon belül jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv elkészítésével, a döntések nyilvántartásával kapcsolatban a 4.1.9. pontban leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni. Az Elnökség határozataira a 4.1.15. pontot kell megfelelően alkalmazni.

 

4.2.11. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 1. Két Közgyűlés közötti időszakban dönt az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat, amelyek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak,
 2. Szervezi és végrehajtja az Alapszabályban és jogszabályban foglalt, illetve az Egyesület Közgyűlése által meghatározott feladatokat, a hozzá tartozó adminisztrációs feladatokkal együtt, intézi az Egyesület napi ügyeit,
 3. Beszámol a Közgyűlésnek, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról,
 4. Elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, a költségvetési terveket,
 5. Javaslatot tesz a tagfelvételre, bejelenti a tagsági viszony megszűnését,
 6. Előkészíti a tisztségviselők megválasztását és az Alapszabály szerinti szervek megalakítását
 7. Kezeli az Egyesület vagyonát, biztosítja az Egyesület szakmai munkájához és társadalmi életéhez szükséges anyagi és technikai eszközök beszerzését, karbantartását és rendeltetésszerű használatát,
 8. Dönt pályázatok és támogatási kérelmek benyújtásáról
 9. Az Egyesülettel szembeni megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak bekövetkezése esetén a szükséges intézkedések megtétele.

4.2.12. Az Egyesület Elnöke

 1. Irányítja az Egyesület tevékenységét,
 2. Dönt és intézkedik az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben,
 3. Feladata a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
 4. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, felkéri az Alelnököket és a Főtitkárt,
 5. Összehívja és vezeti az Egyesület Közgyűlését és az Egyesület Elnökségét, meghatározza a napirendi pontokat, gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, nyilvántartásáról, a tagnyilvántartásról,
 6. Nyilvántartja a határozatokat, biztosítja azok nyilvánosságát,
 7. Intézi az Egyesület ügyeit, levelezését,
 8. Irányítja az Egyesület gazdálkodását,
 9. Megválaszolja az Egyesülettel kapcsolatos kérdéseket,
 10. Minden olyan feladat ellátása, amelyet az Alapszabály vagy jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
 11. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az iratbetekintést az egyesület székhelyén vagy az iratőrzés helyén kell biztosítani.
 12. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
 13. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
 14. gondoskodik a beszámoló közzétételéről és letétbe helyezéséről.
 15. Egyes feladatok ellátását az Elnökség egyes tagjaira delegálhatja.

 

4.2.13. Az Alelnökök az Elnök váratlan, tartós akadályozása (pl. kórházi kezelés) esetén külön felhatalmazás nélkül ellátják az Elnök feladatait. Egyéb esetben az Elnök írásos felhatalmazása szükséges a helyettesítés ellátásához. A Közgyűlés az Elnök hatáskörébe tartozó feladatokat határozott időre valamelyik Alelnök hatáskörébe utalhatja.

4.2.14. Az Egyesület képviseletére az Elnökség tagjai jogosultak úgy, hogy az Egyesület nevében történő kötelezettségvállaláshoz az Elnökség Elnökének és bármely egy tagjának együttes aláírása szükséges.

4.2.15. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéró7 szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az Egyesületnek nem lehet vezető tisztségviselője az a személy, aki más egyesületnél vezető tisztséget tölt be.

4.2.16. Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új elnökségi tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az elnökségi tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

4.2.17. Az Elnökség tagjának jogviszonyára, ha a tisztséget nem munkaviszony keretében látja el, a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

4.2.18. Megszűnik az Elnökségi tag megbízás;

- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással,

- jogszabályban vagy Alapszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással,

- elhalálozással.

4.2.19. Az Elnökség tagjai tevékenységüket a költségvetés bevételeinek függvényében tiszteletdíjért végzik. Az Elnökség tagjai tevékenységükkel összefüggésben igazolt útiköltség, szállás- és étkezési költség térítését kérhetik. A költségeket az Elnök igazolja. Az Elnök költségeit igazoltnak kell tekinteni alkalmanként 50.000 Ft, de évente maximum 300.000 Ft összegig. A költségkeret átlépése esetén a költségek szükségességének igazolására két Elnökségi tag együttesen jogosult.

4.3. A Felügyelő Bizottság

4.3.1. Az Egyesület Felügyelő Bizottsága három főből áll, a Felügyelő Bizottság Elnökét és két tagját a Közgyűlés négy évre választja. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

4.3.2. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg.

4.3.3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Feladata az Egyesületi szervek működésének ellenőrzése, a jogszabályok, az Alapszabály és az Egyesület határozatai végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

4.3.4. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, különösen

a) jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, elletve az Elnökségtől,

b) az Egyesület irataiba és könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

4.3.5. A Felügyelő Bizottság jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás, valamint az Elnökség felelősségét megalapozó tény felmerülése esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság indítványára a Közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult összehívni.

4.3.5. Az Egyesület Elnöke és elnökségi tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelő Bizottság ülésein.

4.3.7. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki

 1. tagja az Egyesület Elnökségének,
 2. az Egyesülettel e tevékenységén kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
 3. az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül — kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
 4. az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

4.3.8. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

4.3.9. A Felügyelő Bizottság tagjaira a 4.2.15., a 4.2.16., a 4.2.l7. és a 4.2.18. pontokat értelemszerűen kell alkalmazni.

4.4. A Fegyelmi Bizottság

4.4.1. Az Egyesületnek nincs állandó Fegyelmi Bizottsága, Fegyelmi Bizottságot a Közgyűlés szükség szerint választ meghatározott fegyelmi eljárás lefolytatására. A Fegyelmi Bizottság minimum három főből áll, tagjai közül megválasztja a Fegyelmi Bizottság Elnökét, ügyrendjét maga állapítja meg. Működésére az Elnökség működésének szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

4.4.2. A Fegyelmi Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg.

4.4.3. A Fegyelmi Bizottság bármely egyesületi tag aláírással ellátott bejelentése alapján jár el az alábbi fegyelmi ügyekben:

 1. a tag a többi tag vagy az Egyesület negatív megítélésére okot adó módon végzi tevékenységét,
 2. a tag megszegi az Alapszabály előírásait,
 3. szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz az Egyesületnek,
 4. szándékosan hátráltatja az Egyesület, illetve a tisztségviselők munkáját.

4.4.4. A fegyelmi eljárást az Elnökség rendeli el az írásbeli bejelentés vagy a tudomására jutott tények alapján a fegyelmi vétségek és bizonyítékaik, továbbá a fegyelmi tárgyalás helyének és időpontjának közlésével a fegyelmi tárgyalás előtt legalább 15 nappal.

4.4.5. A fegyelmi eljárás alá vont személynek lehetőséget kell adni védekezése előterjesztésére. A fegyelmi eljárás alá vont személy érdekei képviseletére képviselőt kérhet fel. A fegyelmi eljárás alá vont személy álláspontját írásban a tárgyalást megelőzően bármikor, szóban pedig legkésőbb a fegyelmi tárgyaláson terjesztheti elő. Amennyiben az eljárás alá vont tag a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg a tárgyaláson, illetve nem képviselteti magát, a tárgyalás távollétében is megtartható.

4.4.6. A Fegyelmi Bizottság a tényállást az általa lefolytatott eljárás során szerzett bizonyítékok alapján állapítja meg. Határozatát — amely az eljárást megszünteti vagy fegyelmi intézkedést alkalmaz - zárt ülésen, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a Fegyelmi Bizottság elnökének szavazata dönt. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet legkésőbb 8 napon belül írásba kell foglalni. Az írásba foglalt határozatot ­amelyet a Fegyelmi Bizottság elnöke ír alá - a fegyelmi tárgyalást követő 8 napon belül a fegyelmi eljárás alá vont személy részére meg kell küldeni. A Fegyelmi Bizottság határozata ellen az Elnökséghez címzett fellebbezésnek van helye. A kizárást elrendelő határozattal szemben 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni.

4.4.7. A taggal szemben alkalmazható fegyelmi büntetések:

 1. írásbeli figyelmeztetés,
 2. javaslat kizárásra.

4.4.8. Az Egyesület Elnöke és elnökségi tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Fegyelmi Bizottság ülésein.

4.4.9. Nem lehet a Fegyelmi Bizottság tagja az a személy, aki

 1. az Egyesülettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban án,
 2. az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül — kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
 3. az a)-b) pontban meghatározott személyek vagy az eljárás alá vont személy hozzátartozója.

 

5. Az Egyesület gazdálkodása

5.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés állapít meg. A költségvetés végrehajtásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

5.2. Az Egyesület bevételei:

 1. az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól, továbbá a pártoló tagtól az Egyesület közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
 2. a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 3. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 4. a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
 5. a tagdíj;
 6. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

5.3. Az Egyesület kiadásai:

 1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 4. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

5.4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért — befizetett tagdíjukon túl — nem felelnek.

5.5. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök és egy elnökségi tag együttes aláírása szükséges. Több elnökségi tag is felkérhető az Elnök mellett a bankszámla feletti rendelkezés ellátására a működőképesség fenntartása érdekében.

5.6. Az Egyesület gazdálkodási tevékenységéről a kettős könyvvitel előírásain alapuló könyvelést vezet.

5.7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, az elért eredményt fel nem oszthatja, azt a közhasznú célok megvalósítása érdekében kell felhasználni.

5.8. A tagdíj és az anyagi támogatás pártoló tagságra jogosító mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tagdíjat minden év március 30-ig kell megfizetni.

5.9. Az Egyesület Elnöksége minden év május 15-ig elkészíti a beszámolót, amelyet a Közgyűlés május 31-ig elfogad. A beszámoló tartalmazza:

 1. a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 2. az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
 3. kiegészítő mellékleteket,
 4. a költségvetési támogatás felhasználását,
 5. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
 6. a központi költségetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét.
 7. a közhasznúsági mellékletet, amely tartalmazza:
 1. közhasznú tevékenység bemutatását, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, főbb programokat
 2. a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, jogszabályban meghatározott adatokat, mutatókat,
 3. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 4. a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását.

5.10. A beszámolónak az Egyesület honlapján történő közzétételéről, illetve letétbe helyezéséről az Elnök gondoskodik.

5.11. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület a közhasznúsági mellékletet közzéteszi a tárgyévet követő év június 30-ig.

5.12. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

6. Az Egyesület megszűnése:

6.1. Az Egyesület megszűnik, amennyiben:

 1. a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
 2. az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból

d) az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,

d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

6.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradt vagyon a tagokat illeti meg olyan arányban, amilyen arányban az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a tagok a felosztott vagyonból való részesedés mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Egyesület ki nem elégített tartozásaiért. Végelszámolóként az Egyesület Elnöksége jár el.

6.3. Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

 

7. Vegyes és záró rendelkezések

7.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók.

7.2. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

7.3. Jelen Alapszabály az Egyesület korábbi Alapszabálya helyébe lép, elfogadásával az Egyesület korábbi, 2012. április 25-i Közgyűlésen elfogadott, többször módosított Alapszabálya hatályát veszíti.

Budapest, 2014. július 21.